Ett fel har uppstått
An error has occured

Ett fel har rapporterats till webbläsaren från webbplatsen, detta sker om det uppstår problem när webbsidan ska visas. Här följer några av de vanligaste felen tillsammans med idéer för hur de problem som orsakar felen ska lösas. Information om HTTP-protokoll, felkoder och felorsaker finns på webbplatsen för World Wide Web Consortium (W3C).

The website reported an error to the browser; this happens if there is a problem when the web page is to be displayed. Here are some of the most common errors along with some ideas on how to resolve the problem causing the error. Information regarding the HTTP protocol, error codes and causes are found on the World Wide Web Consortium (W3C) website.

Felkällor... Och vad du kan prova med

Det gick inte att hitta eller visa webbsidan
Kontrollera att adressen är rättstavad och fortfarande existerar och försök igen. Om det är en länk kan det hända att den inte längre gäller och inte är tillgänglig på webbplatsen.

Webbplatsen är för hårt belastad för att webbsidan ska kunna visas
Försök att gå till webbsidan senare.

Source of error ... And what you can try

The page could not be found or be shown
Check that the address is spelled correctly and still exists and try again. If you have followed a link, it might be outdated and not available on the website.

The website is too congested for the page to be displayed
The website is too congested for the page to be displayed

Kontakta oss

För tips, synpunkter och frågor kring innehållet på webbplatsen kontakta vår webbmaster på info@dalarna.se

Du kan också vända dig till någon av de ansvariga för de olika delområdena på Dalarna.se

Fakta om Dalarna: Länsstyrelsen Dalarna, info.dalarna@lansstyrelsen.se tfn 023-810 00

Flytta till Dalarna: Helene Persson Grafman tfn 023-77 70 00, Helene.Persson.Grafman@regiondalarna.se

Turista i Dalarna: Lotta Magnusson, Region Dalarna, lotta.magnusson@regiondalarna.se, tfn 023-77 70 00

Contact us

For tips, comments and questions concerning the content here, contact our webmaster on info@dalarna.se

You can also contact any of those responsible for the different parts of Dalarna.se

Facts about Dalarna: LDalarna County Administrative Board, info.dalarna@lansstyrelsen.se phone +46 23-810 00

Move to Dalarna: Helene Persson Grafman phone +46 23-77 70 00, Helene.Persson.Grafman@regiondalarna.se

Tourist in Dalarna: Lotta Magnusson, Region Dalarna, lotta.magnusson@regiondalarna.se, phone +46 23-77 70 00